Εκπαίδευση στο πρόγραμμα Youth Power Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017


·Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: έως Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 ·Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην γραμματεία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας στα τηλέφωνα: 210-7710824, 213-2009806, 80011 80015 ή μέσω e-mail: info@youth-health.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τι είναι το πρόγραμμα YOUTHPOWER;

Το πρόγραμμα YOUTHPOWERαποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόληψης συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και απευθύνεται σε παιδιά που βρίσκονται στην προεφηβεία. Το παιδαγωγικό και επιστημονικό του πλαίσιο βασίζεται στο μοντέλο Ανάπτυξης δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) και στις αρχές της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης (Social & Emotional Learning). Απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού που βρίσκονται στην μεταβατική φάση της προεφηβείας. Την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό του Προγράμματος έχει η Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής www.youth-med.gr, σε συνεργασία με την Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» www.youth-health.grΤο πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 54 σχολικές μονάδες (127 τμήματα, 2721 μαθητές & αντίστοιχους γονείς) στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στην Θεσσαλονίκη κατά το έτος 2016-2017 και αξιολογήθηκε ποσοτικά και ποιοτικά πολύ ικανοποιητικά.

Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει στόχο, μέσω της βιωματικής προσέγγισης, να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μαθητές :

-να αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά με μια πλειάδα συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι εξαρτησιογόνες ουσίες και εξαρτητικές συμπεριφορές (κάπνισμα,αλκοόλ, υπερβολική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια), διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και σχολικό εκφοβισμό.

- να τους δώσει τη δυνατότητα να εξασκηθούν και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους θωρακίσουν ψυχικά απέναντι στις παραπάνω προκλήσεις ( όπως η ανάπτυξη υγιούς αυτοεκτίμησης, στρατηγικών αντίστασης, η διαχείριση σχέσεων

και συναισθημάτων, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης κτλ)

-να αποκτήσουν ένα θετικό τρόπο σκέψης που θα τους κινητοποιήσει στην υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που διασφαλίζουν μια υγιή και ισορροπημένη ζωή.

ΕκπαίδευσηΕκπαιδευτών (Training of Trainers ToT) τουΠρογράμματος YOUTH POWER 

Το πρόγραμμα YOUTHPOWERμπορεί να εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί (trainoftrainers) στην υλοποίηση του προγράμματος μέσω εξειδικευμένης βιωματικής εκπαίδευσης.

Διάρκεια εκπαίδευσης : 5 ώρες 

Θεματολογία :

üΕφηβεία , Αναπτυξιακό πλαίσιο Συμπεριφορών Υψηλού Κινδύνου ΣΥΚ

üΔιερεύνηση της έννοιας του ρίσκου/κίνδυνου στην εφηβεία

üΠαράγοντες Κινδύνου

üΟ ρόλος της Πρόληψης

üΠαρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού «YOUTHPOWER»

üΕνίσχυση της συνοχής της ομάδας

üΓνωριμία με το υλικό - Ομάδες εργασίες

Τεχνικές εκπαιδευτικού σεμιναρίου: 

·Παιχνίδι ρόλων

·Εικαστικά μέσα

·Διεργασία σε μικρές ομάδες

·Συζήτηση σε κύκλο

·Δραστηριότητες ενεργοποίησης

·Καταιγισμός Ιδεών

·Μελέτη περιπτώσεων κτλ

·Ερωτηματολόγιο

Πληροφορίες για την Εκπαίδευση 11/10/2017 

·Ο αριθμός των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας που θα συμμετέχουν είναι25 α τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Το κάθε Δημοτικό σχολείο μπορεί να συμμετέχει με δύο εκπαιδευτικούς, ώστε να εκπροσωπηθούν πολλά σχολεία της Αττικής και να ωφεληθούν πολλά παιδιά.

·Ο χώρος διεξαγωγής της επιμόρφωσης είναι το αμφιθέατρο στο ALBABusinessSchoolτου Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Ξενίας 6- Πλατεία Μαβίλη.

·Χρόνος υλοποίησης: Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και 17.00-21.00

·Θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης αφού αυτή ολοκληρωθεί 

·Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 

έως Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

·Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην γραμματεία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας στα τηλέφωνα: 210-7710824, 213-2009806, 80011 80015 ή μέσω e-mailinfo@youth-health.grΘα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


15-09-2017