ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (MSc) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 τριάντα πέντε (35) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια δύο (2) ετών και οδηγεί στην απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) - Master of Sciences (M.Sc.) µε τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»/ “Strategies of Developmental and Adolescent Health”.

Ειδικεύσεις:
Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» απονέµει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις:
1. Αναπτυξιακή και Εφηβική Υγεία - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους - (Developmental and Adolescent Health- Development of Health Services for Children and Adolescents).
2. Εκπαίδευση - Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους (Education – Psychosocial Health and Development of Services for Children and Adolescents).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελµατίες Υγείας και άλλους ειδικούς – επαγγελµατίες που πλαισιώνουν παιδιά καιεφήβους, προκειµένου να αποκτήσουνεφόδια και να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν κατάλληλα.
Το ΠΜΣ έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι η ύλη του περιλαµβάνει βασικούς αναπτυξιακούς στόχους από τα πρώτα χρόνια έως και την ενηλικίωση, καθώς και την αναµενόµενη συµπεριφορά, τις παραλλαγές και παρεκτροπές αυτής (Developmental and Behavioral Health). Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή µε οντότητες που συχνά παραµελούνται και διαφεύγουν της διάγνωσης λόγω της πολυµορφίας και ατυπίας τους, αλλά και της ελλειµµατικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ειδικών. Θα συζητηθεί ο ρόλος του περιβάλλοντος (οικογένεια, παιδικός σταθµός, σχολείο, συνοµήλικοι) στην ενίσχυση της προσωπικότητας παιδιού και εφήβου, στηνεκδήλωση συµπτωµάτων και στην αντιµετώπιση δυσκολιών. Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου αντιµετώπισης µικρών παιδιών και εφήβων, αλλά και γενικότερα των ασθενών ως ένα ψυχοσωµατικό σύνολο.
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα παιδιών, εφήβων και νέων, προσδιορίζοντας τις ηλικίες αυτές ως τις σηµαντικότερες για τον περιορισµό της νοσηρότητας των ενηλίκων του µέλλοντος. Στην Ελλάδα, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Παίδων «Α. & Π. Κυριακού» είναι πρωτοπόρος δοµή και σε συνεργασία µε τον Π.Ο.Υ. εξυπηρετεί ανάγκες προεφήβων και εφήβων από όλη τη χώρα, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευµένη, ολιστική αξιολόγηση και αντιµετώπιση ζητηµάτων που αντιµετωπίζουν στα κρίσιµα αυτά αναπτυξιακά στάδια. Αναπτύσσονται τεχνικές κοινωνικής-συναισθηµατικής µάθησης (social-emotional learning) και δεξιοτήτων ζωής (life skills) που ενδυναµώνουν και βοηθούν στην κατάκτηση ανθεκτικότητας (resilience). Πρόσφατα (Απρίλιος 2018), ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) απένειµε διάκριση στη ΜΕΥ ως Υπηρεσία Καλής Πρακτικής (Good Practice), µε βάση τα διεθνή standards που έχουν θεσπιστεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών που αφορούν τους προεφήβους καιεφήβους (youth friendly).
Οι ανάγκες σε επίπεδο χώρας είναι σηµαντικές, και διαπιστώνεται κενό αναφορικά µε τη στελέχωση δοµών οι οποίες απευθύνονται τεκµηριωµένα και διεπιστηµονικά σε θέµατα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων. Επιπλέον, οι δοµές που αναλαµβάνουν τη φροντίδα χρειάζονται επαγγελµατίες υγείας µε εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο, όπως για παράδειγµα ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα µπορούν:
1. Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τις ιδιαιτερότητες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
2. Να έχουνεξειδίκευση στην προσαρµογή της ηλικιακής οµάδας παιδιών καιεφήβων στο σχολικό πλαίσιο.
3. Να αναπτύσσουν τεχνικές κοινωνικής-συναισθηµατικής µάθησης (social-emotional learning) και δεξιοτήτων ζωής (life skills) που ενδυναµώνουν και βοηθούν στην κατάκτηση ανθεκτικότητας (resilience).
4. Να προσεγγίζουν επιστηµονικά και ολιστικά το παιδί και τον/την έφηβο/η και να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στις περιόδους αυτές της ζωής.
5. Να πλαισιώνουν, οργανώνουν καινα συντονίζουν υπηρεσίες αναπτυξιακής καιεφηβικής υγείας.
6. Να αξιολογούν το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους εφήβους στο πλαίσιο οµάδων-δοµών.
7. Να κατέχουν αποτελεσµατικές δεξιότητες επικοινωνίας µε το παιδί, τον/την έφηβο/η, όσο και µε το οικογενειακό περιβάλλον, προκειµένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των θεµάτων σε πνεύµα κατανόησης και συνεργασίας.
8. Να αντιµετωπίζουν επιτυχώς τις ιδιαίτερες επαγγελµατικές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το ψυχικό φορτίο που συνεπάγεται το λειτούργηµά τους.
9. Να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουν σεεπιστηµονικό επίπεδο.
10. Να συµβάλλουν στην ενηµέρωση και στήριξη των συγκεκριµένων ηλικιακών οµάδων και της οικογένειας µε στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων.
11. Να αυτενεργούν καινα επιδεικνύουν πρωτοτυπία στηνεπίλυση επιστηµονικών προβληµάτων.
12. Να συνεργάζονται σε διεπιστηµονικές οµάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης.
13. Να σχεδιάζουν προγράµµατα παρέµβασης λαµβάνοντας υπόψη τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των ηλικιακών οµάδων.
14. Να δρουν αυτόνοµα σεεπαγγελµατικό επίπεδο.
15. Να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστηµονική έρευνα που επιτρέπουν τόσο την παραγωγή επιστηµονικού έργου, όσο και την κριτική αποτίµηση της ποιότητας του και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του.
16. Να µελετούν το ελληνικό πλαίσιο και να αναλύουν τα ζητήµατα που τίθενται κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και τους παράγοντες που τις αναδεικνύουν.
17. Να επιχειρηµατολογούν µε σαφήνεια και µε ακρίβεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και να συγγράφουν εργασίες µε ακαδηµαϊκή δοµή και περιεχόµενο.
18. Να συµµετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόµενο κλάδο της αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας, καθώς επίσης και της σχολικής ψυχολογίας καιειδικής αγωγής.
19. Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρµογής θεωριών και µεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Στο Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειµένου (Τµήµατα Επιστηµών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών) της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής σύµφωνα µε το σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο 4 ν.3685/2008. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι υπότροφοι και µέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύµφωνα µετην παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς (courier) στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. από 17 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2021 καθηµερινά και ώρες 10:00 και 16:00.
Γραµµατεία Π.Μ.Σ. (κος Αριστείδης Λορέντζος & κα Βασιλική Μπούµπα - Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/µίου Αθηνών, Παράρτηµα Νοσοκοµείου Παίδων "Π & Α Κυριακού", Μεσογείων 24, 6ος όροφος, Γραφείο 603, Γουδή, 115 27 Αθήνα. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-7710824, 213 2009806, 2132009805 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00).
Οι αιτήσεις µπορούν να σταλθούν και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@youthmsc.gr.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Υποψηφιότητας που οι υποψήφιοι προµηθεύονται από την Γραµµατεία του Π.Μ.Σ ή από την ιστοσελίδα www.youth-msc.gr
2. Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα
3. Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
4. Σύντοµο σηµείωµα, στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοιεπιθυµούν να συµµετάσχουν στο Π.Μ.Σ.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισµένο φάκελο, υπογεγραµµένο από το άτοµο που χορηγεί τη συστατική επιστολή
6. Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αγγλικής γλώσσας
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
8. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
9. Επιστηµονικές εργασίες, δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια των υποψηφίων (αν υπάρχουν) σε ηλεκτρονική µορφή (CD/DVD)
10. Αποδεικτικά που δηλώνουνεπαγγελµατική ή ερευνητική δραστηριότητα – εµπειρία (αν υπάρχουν)
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (µεγνήσιο υπογραφής) στην οποία να αναγράφεται το ακόλουθο κείµενο:
“Δηλώνω ότι στην αίτησή µου για υποψηφιότητα συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» του ακαδηµαϊκού έτους 2021-22:
i. Έχω επισυνάψει τα δικαιολογητικά 1,2,3,4,5,6,7,8, καθώς και 9,10, (αν υπάρχουν).
ii. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχω καταθέσει σε µορφή απλού φωτοτυπηµένου εγγράφου προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στο βιογραφικό σηµείωµα είναι γνήσια καιέχουν αληθές περιεχόµενο.
iii.Μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και ότι θα συµµετέχω στην υποχρεωτική πρακτική άσκηση του Γ’ εξαµήνου σπουδών».
Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιες/οι, δε θα επιστρέφονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται υπό την ευθύνη την Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. µε βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά και ατοµικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Ειδικότερα, η επιλογή των εισακτέων ποσοστιαία ορίζεται ωεεξής :
- Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου (βαθµός πτυχίου σε ποσοστό 20%, πιστοποιηµένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%, δηµοσιεύσεις ή και επιστηµονικές εργασίες σε ποσοστό 10 %, παρακολούθηση συναφών συνεδρίων, σεµιναρίων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων κλπ σε ποσοστό 5%, επαγγελµατική ή διδακτική εµπειρία - δραστηριότητα σε ποσοστό 15%, συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%).
- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η έναρξη του ΠΜΣ ορίζεται τον Οκτώβριο 2021 και θα περιλαµβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα για την ολοκλήρωση του, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόνείκοσι (120) πιστωτικές µονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση καιεπιτυχή εξέταση µεταπτυχιακών µαθηµάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστηµονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.
Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται διά ζώσης και µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. [διδασκαλία µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017) - προαιρετικά]
Η εγγραφή στο Π.Μ.Σ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, και ανέρχεται σε χίλια (1.000) Ευρώ ανά εξάµηνο. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται µετην αρχική εγγραφή και των υπόλοιπων µετηνέναρξη κάθεεξαµήνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραµµατεία Π.Μ.Σ. (κος Αριστείδης Λορέντζος & κα Μπούµπα Βασιλική) - Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/µίου Αθηνών, Παράστηµα Νοσοκοµείου Παίδων "Π & Α Κυριακού", Μεσογείων 24, 6ος όροφος, Γραφείο 603, Γουδή, 115 27 Αθήνα.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 213-2009805, 213- 2009806, 210-7710824 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00).
Ιστοσελίδα :www.youth-msc.gr
e-mail: info@youth-msc.gr

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ
Αν. Καθηγήτρια κα Α. Τσίτσικα