Πρόγραμμα Youth Power


Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Youth Power, αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόληψης συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και απευθύνεται σε παιδιά που βρίσκονται στην προεφηβεία.

Το παιδαγωγικό και επιστημονικό του πλαίσιο βασίζεται στο μοντέλο Ανάπτυξης δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) και στις αρχές της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης (Social & Emotional Learning).

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο, μέσω της βιωματικής προσέγγισης, να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με μια πλειάδα συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, όπως εξαρτησιογόνες ουσίες & εξαρτητικές συμπεριφορές (κάπνισμα, αλκοόλ, παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια), διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και σχολικός εκφοβισμός, και παράλληλα να τους δώσει τη δυνατότητα να εξασκηθούν και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους θωρακίσουν ψυχικά απέναντι στις παραπάνω προκλήσεις.

Το Youth Power περιλαμβάνει υλικά κατάλληλα διαμορφωμένα όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς-συντονιστές που θα το εφαρμόσουν, αλλά και για τους μαθητές (τετράδιο για τον μαθητή) και τους γονείς.

Το εγχειρίδιο «Youth Power» για τον εκπαιδευτικό-συντονιστή είναι διαρθρωμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος μαζί με το σκεπτικό συγκρότησης, τους στόχους και το περιεχόμενό του. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται με αναλυτικές οδηγίες τα βιωματικά εργαστήρια με έναν τρόπο που αφενός ελαχιστοποιεί τον χρόνο προετοιμασίας του εκπαιδευτικού και αφετέρου του δίνει όλες τις πληροφορίες, θεωρητικές και πρακτικές, που χρειάζεται ώστε να νιώθει επαρκής και ασφαλής για να εφαρμόσει το πρόγραμμα.

Προκειμένου να συμμετέχουν Δημοτικά σχολεία των Ιωαννίνων και των κοντινών περιοχών, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με το YouthPower.Tα εργαστήριαεξοικειώνουν τους συμμετέχοντες σε βιωματικές τεχνικές και εργαλεία για την εφαρμογή παρεμβάσεων σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ θα δοθεί υλικό για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε δύο 5ωρες συναντήσεις για 30 συμμετέχοντες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας της δήλωσης.

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο Παν/κού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και ώρα 16.00 – 21.00

Σάββατο 15 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο Παν/κού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και ώρα 10.00 – 15.00

Με την ευγενική υποστήριξη της ΟΠΑΠ Α.Ε

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και έχει συνδέσει την επιχειρηματική της ανάπτυξη με την κοινωνική προσφορά. Από την αρχή της λειτουργίας της, η ΟΠΑΠ έχει συνδυάσει το όνομά της με την προσφορά και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική κοινωνία μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων και ενεργειών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων ανθρώπων. Η ΟΠΑΠ εφαρμόζει την αρχή της υπευθυνότητας στην καρδιά της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το υπεύθυνο παιχνίδι, διασφαλίζοντας και προστατεύοντας το καταναλωτικό κοινό και ιδιαίτερα τους ανηλίκους και τις λοιπές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.


07-10-2016