Πρόγραμμα EU NET ADB


Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας λειτουργεί σαν Συντονιστής Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος με θέμα την διερεύνηση της Συχνότητας και Έντασης των Συμπεριφορών Εξάρτησης στο Διαδίκτυο ανάμεσα σε Ευρωπαίους εφήβους.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από τον τομέα του SAFER INTERNET. Διεξάγεται σε 7 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Γερμανία, Ρουμανία, Ολλανδία και Ισλανδία) και αφορά σχολικούς πληθυσμούς εφήβων 15-16 ετών. Η μελέτη ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2013. Στην παρούσα φάση διεξάγεται η Πιλοτική μελέτη για τη διερεύνηση της ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας. Η Βασική μελέτη θα συμπεριλάβει: α) συλλογή και ποσοτική ανάλυση 14.000 ερωτηματολόγιων (2.000 σε κάθε χώρα) και β) διεξαγωγή και ποιοτική ανάλυση 140 προσωπικών συνεντεύξεων (20 σε κάθε χώρα).

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με το site του προγράμματος 
http://www.eunetadb.eu/


Έγγραφα

d5_qualitative-study-report_3.pdf

eu-net-adb-quantitative-report-d6-2-r-june-2013_1.pdf


20-02-2011