Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.7 - A.A.12)


Α.Α.7 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “MPES”

N.Δαλιανά, Α. Αντωνίου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, Αθήνα

Εισαγωγή- Σκοπός

Η μετάβαση απ' τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στην ακαδημαϊκή, διαπροσωπική και ενδοπροσωπική ζωή. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί και την αρχή της πορείας προς την ενηλικίωση. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο πολλές φορές οι φοιτητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να λάβουν υποστήριξη.

Μέθοδος

Το δείγμα αποτέλεσαν οι δημοσιεύσεις (posts) 165 φοιτητών (Α:32,1%, Κ:67,9%) που απευθύνθηκαν στη διαδικτυακή Υπηρεσία υποστήριξης Mpes “Από φοιτητές για φοιτητές” για κάποια δυσκολία προσαρμογής που αντιμετώπιζαν κατά τη μετάβαση στη φοιτητική ζωή. Η επεξεργασία έγινε με τη μέθοδο της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου.

Αποτελέσματα

Οι φοιτητές σε ποσοστό 80,5% απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία για συμβουλές ή για την αναζήτηση πρακτικών κατευθύνσεων. Το 19,5% φάνηκε να θέλει να μοιραστεί τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του (αυτοαποκάλυψη), ενώ για το 3,6% δεν ήταν σαφές το αίτημα του. Το 50,3% υπέβαλε 1-2 μηνύματα, το 34% 3-5 ενώ το 15,6% >5 μηνύματα. Τα συναισθήματα που περιέγραφαν ήταν σε ποσοστό 55,8% απογοήτευση ή μελαγχολία, ενώ σε 44,2% άγχος- ανησυχία. Σαν κύρια δυσκολία που τους έκανε να απευθυνθούν στην Υπηρεσία το 49,7% ανέφερε την προσαρμογή στην ακαδημαϊκή ζωή και τα νέα δεδομένα, ενώ ακολούθησε η δυσαρέσκεια από το αντικείμενο σπουδών (26,1%) και η δυσκολία στη σύναψη φιλικών σχέσεων (24,2%). Το 29,2% των αγοριών και το 70,8% των κοριτσιών φάνηκε ότι έλαβαν τη βοήθεια που ήθελαν από την υπηρεσία, ενώ από τους υπόλοιπους φοιτητές δε λάβαμε ανατροφοδότηση.

Συμπεράσματα

Υπηρεσίες όπως η παραπάνω φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν έναν πρώτο ή ένα συμπληρωματικό τρόπο παροχής υποστήριξης και έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων και να βοηθήσουν στην ομαλή μετάβαση απ' την εφηβεία στην ενήλικη ζωή.

Α.Α.8

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΥ) ΑΠΟ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Α. Φρόντζου, Μ. Τσολιά, Α.Τσίτσικα

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Εισαγωγή

Η λειτουργία της ΜΕΥ βασίζεται στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τις «φιλικές» προς τους έφηβους υπηρεσίες. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών από εφήβους και γονείς είναι σημαντική, προκειμένου να βελτιώνονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πληθυσμού-στόχου.

Υλικό – Μέθοδος

Δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια (για έφηβους και γονείς). Αξιολογήθηκαν η γραμματειακή υποστήριξη, οι χώροι και το προσωπικό (κατάλληλη προσέγγιση, σχέση εμπιστοσύνης. Τόσο οι έφηβοι όσο και οι γονείς που είχαν επισκεφτεί τη ΜΕΥ πάνω από 3 φορές, αξιολόγησαν τη βοήθεια που έλαβαν για θέματα που τους απασχολούσαν. Η βαθμολογία ήταν από 1 (μη ικανοποιητικά) έως 4 (Άριστα). Τα ερωτηματολόγια μοιράζονταν στο χώρο αναμονής της ΜΕΥ και τοποθετούνταν, συμπληρωμένα, σε ειδικά διαμορφωμένο κουτί. Η διάρκεια της έρευνας ήταν από 12/12/2016 έως 23/2/2017.

Αποτελέσματα

Εξετάστηκαν 85 ερωτηματολόγια εφήβων και 126 γονέων. Οι έφηβοι αξιολόγησαν άριστη τη γραμματεία σε ποσοστό 48,24% και πολύ καλή σε ποσοστό 37,65%, ενώ το 47,62% αυτών αναφέρουν πως οι χώροι είναι πολύ καλοί. Οι έφηβοι είναι ενθουσιασμένοι με τον τρόπο προσέγγισής τους από το προσωπικό σε ποσοστό 95,18% (άριστα:51,81%, πολύ καλά:43,37%), όπως και από τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται, σε ποσοστό 85,36% (άριστα:48,78%, πολύ καλά:36,58%). Τέλος, 66,04% αυτών δήλωσαν πως υποστηρίχθηκαν σημαντικά στα θέματα που τους απασχολούσαν (άριστα:30,19%, πολύ καλά:35,85%). Οι γονείς χαρακτήρισαν ικανοποιητική τη δυνατότητα να βρίσκουν διαθέσιμα ραντεβού σε ποσοστό 41,13%, ενώ 26,61% την έκριναν «μέτρια». Το 68,25% αυτών αξιολόγησαν «άριστη» τη γραμματεία, «πολύ καλούς» τους χώρους (35,49%), και 90,44% είναι ευχαριστημένοι με το κόστος των υπηρεσιών («άριστα»:43,48%, «πολύ καλά»:46,96%). Το 97,46% είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο προσέγγισης του προσωπικού («άριστα»:70,34%, «πολύ καλά»: 27,12%), αλλά και με τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται, σε ποσοστό 91,53% («άριστα»: 50%, «πολύ καλά»: 41,53%). Τέλος, 75,37% δήλωσαν πως υποστηρίχθηκαν αποτελεσματικά σε θέματα που τους απασχολούσαν («άριστα»: 30,44%, «πολύ καλά»: 44,93%).

Συμπεράσματα

Ο τρόπος λειτουργίας της ΜΕΥ φαίνεται πως ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εφήβων και των οικογενειών τους. Κρίνεται σημαντική η ανάπτυξη υπηρεσιών για τον εφηβικό πληθυσμό, δεδομένων των συνεχώς αυξανομένων αιτημάτων και της ανάγκης κάλυψης της επικράτειας.

Α.Α.9

ΕΦΗΒΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: ΠΟΛΥΠΟΛΟΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ. Καρολίδου, Α. Χαρίσης

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Κιλκίς

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Πιερίας

Περίληψη

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών προς τις αναπτυγμένες χώρες επηρεάζουν αναπόφευκτα τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της συμβουλευτικής στις ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης, καθώς και η αναγκαιότητα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών-συμβούλων σε πολυπολιτισµικά θέματα. Προσθέτοντας το χαρακτηριστικό της πολυπολιτισµικότητας στη συμβουλευτική, αναφερόμαστε στη διαδικασία που λαμβάνει χώρα ανάμεσα σ’ έναν σύμβουλο-εκπαιδευτικό και έναν συµβουλευόµενο-μαθητή ή γονέα ή ομάδα μαθητών ή γονέων που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την κοινωνική πραγματικότητα. Σκοπός της εισήγησης είναι να αναδειχτεί ο συμβουλευτικός ρόλος των ίδιων των εκπαιδευτικών, ως παιδαγωγών, κατά την άσκηση του έργου τους στην ανομοιογενή πολιτισμικά τάξη. Για το σκοπό αυτό θα αναζητηθούν, μέσα από ανασκόπηση στη βιβλιογραφία και στην τρέχουσα εκπαιδευτική νομοθεσία, δυνατότητες άσκησης από τους εκπαιδευτικούς πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα αγωγής ψυχικής υγείας στο σχολείο και στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων. Ειδικότερα θα μελετηθεί ό,τι αφορά τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, τις τάξεις του γυμνασίου αλλά και τάξεις λυκείων και δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν έφηβοι μαθητές. Στο συμπέρασμα θα καταγραφεί η αναγκαιότητα για συνεχιζόμενη κατάρτιση των εκπαιδευτικών και σε θέματα πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής, με σκοπό θετικές διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ένταξης.

Λέξεις κλειδιά: πολυπολιτισμική συμβουλευτική, πρόσφυγες, μετανάστες, έφηβοι, ψυχική υγεία, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων

Α.Α.10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Α. ΑρβανίτηΕ. Κυπραίου, Ε. Φλώρου, Δ. Φυτιλή, Αικ. Παπαφιλίππου, Α. Τσίτσικα

Τμήμα Επισκεπτών Υγείας-Τομέας Δημόσιας Υγείας, ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας -Τομέας Δημόσιας Υγείας, ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού»

Εισαγωγή Ο ρόλος της οικογένειας στη σωματική και ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών είναι μοναδικός, γι’ αυτό δράσεις ενημέρωσης των Γονέων σε θέματα υγείας και συμπεριφοράς αποτελούν προτεραιότητα στο σύστημα υγείας. Η Ακαδημία Γονέων της Μονάδας Εφηβικής Υγείας Παίδων (Μ.Ε.Υ.), αποτελεί πρωτοποριακή δράση προσφοράς, ενημέρωσης και στήριξης των Γονέων στο δύσκολο έργο της ανατροφής των παιδιών τους.

Σκοπός Η δημιουργία παράλληλης Ακαδημίας Γονέων στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, που απευθύνεται στο προσωπικό και σε Γονείς της ευρύτερης κοινότητας του Νοσοκομείου,με τη συνεργασία της Μ.Ε.Υ.

Υλικό-Μέθοδος Με βάση αναφοράς την παρακολούθηση του 1ου κύκλου της Ακαδημίας Γονέων της Μ.Ε.Υ. και τις ήδη εγκατεστημένες δράσεις προαγωγής υγείας του Τομέα Δημόσιας υγείας –Τμήμα Επισκεπτών Υγείας στο Νοσοκομείο και στην κοινότητα, ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία: 1)Διερεύνηση προθέσεων προσωπικού Νοσοκομείου 2) Εκδήλωση ενδιαφέροντος στη Μ.Ε.Υ. 3) Έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου 4) Επιλογή Αμφιθεάτρου Νοσοκομείου ως χώρο διεξαγωγής 5) Εναρμόνιση με πρωτόκολλο κεντρικής Ακαδημίας (χρονοδιάγραμμα, θεματολογία, ομιλητές) 6) Έγγραφη και «πόρτα-πόρτα» περιγραφή δράσης στα τμήματα 7) Χρησιμοποίηση προσώπων – «κλειδιά» στην κοινότητα 8) Συνεργασία με Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση Δυτ. Αττικής 9) Δημιουργία έντυπου υλικού και ανάρτηση αφίσας σε site και χώρους Νοσοκομείου και κοινότητας 10)Ενημέρωση Ιδιωτικών Σχολείων & Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών 11)Μηνιαία ανάρτηση σε τοπική εφημερίδα δημιουργία 12)Δημιουργία και τήρηση αρχείου συμμετεχόντων και αποστολή ενημερωτικού email 13) Αξιολόγηση δράσης

Αποτελέσματα Έναρξη Ακαδημίας εντός του χρονοδιαγράμματος (Τετάρτη 12 Οκτωβρίου) και κάθε δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα έως 10 Μαΐου 2017. Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία 5 συναντήσεις. 190 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον και δήλωσαν συμμετοχή. Μέσος όρος συμμετεχόντων σε κάθε συνάντηση 60 Γονείς. Η Ακαδημία έχει αξιολογηθεί από τους συμμετέχοντες με την ανώτερη βαθμολογία.

Συμπεράσματα Η θετική αξιολόγηση της δράσης από το προσωπικό του Νοσοκομείου και τους Γονείς της κοινότητας αναδεικνύει την αναγκαιότητα εφαρμογής αντίστοιχων προγραμμάτων, ως στρατηγικό μέσο προαγωγής της υγείας των παιδιών και πρόληψης εφηβικών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.

Α.Α.11

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Π. Χαρατζόπουλος 

Ακαδημία Γονέων Πειραιά

Η μεγάλη επιτυχία της Ακαδημίας Γονέων, την οποία οργάνωσε και λειτούργησε στην Αθήνα (2015-16), η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (M.E.Y.) της Β Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείου Παίδων "Π. & Α. Κυριακού", υπήρξε η αφορμή για τη δημιουργία αντίστοιχων Ακαδημιών και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Στον Πειραιά, η Δ/νση του Ζαννείου Πειραματικού Λυκείου και ομάδα εθελοντών εκπαιδευτικών του Λυκείου, ανταποκρινόμενοι σε σχετική πρόσκληση της Μ.Ε.Υ. και της επιστημονικής υπευθύνου, επικουρης καθηγήτριας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αρτ. Τσίτσικα, ανέλαβαν να οργανώσουν και να λειτουργήσουν την Ακαδημία Γονέων και Εκπαιδευτικών. Η λειτουργία της Ακαδημίας ανακοινώθηκε μέσω της ιστοσελίδας του Λυκείου (http://zanneiolykeio.gr/2016/10/04/akadhmia-gonevn/), ενώ μέσω της Δ/νσης Δ.Δ.Ε. εστάλη πρόσκληση σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια (συλλόγους εκπαιδευτικών και συλλόγους γονέων) του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής. Για την εγγραφή στην Ακαδημία δημιουργήθηκε ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής (goo.gl/z69xJ1). Οι εγγραφές γονέων και εκπαιδευτικών έφθασαν τις 74, ενω το 60% των εγγεγραμμένων παρακολούθησε τουλάχιστον το 80% των συναντήσεων. Πραγματοποιήθηκαν 8 συναντήσεις, από 19 Οκτωβρίου 2016 έως και 22 Φεβρουαρίου 2017 στη διάρκεια των οποίων ειδικοί επιστήμονες, όλοι επιστημονικοί συνεργάτες της Μ.Ε.Υ. κάλυψαν ένα σύνολο επι μέρους θεμάτων, τα οποία εντάσσονται στο γενικό θέμα "Εφηβεία", όπως η χρήση της τεχνολογίας στην εφηβεία, ο εκφοβισμός στον φυσικό και διαδικτυακό κόσμο, η διατροφή, η σεξουαλικότητα στην εφηβεία, οι μαθησιακές δυσκολίες κ.α. Για το σύνολο των συναντήσεων, όπως προκύπτει από τα φύλλα αξιολόγησης, οι γονείς και εκπαιδευτικοί, βαθμολόγησαν με "άριστα" όχι μόνο την οργάνωση των συναντήσεων (επικοινωνία, ενημέρωση, εξυπηρέτηση) αλλά και την άρτια και υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση των εισηγητών, το ενδιαφέρον όλων των θεμάτων που παρουσιάστηκαν, αλλά και την ικανότητα των ομιλητών να επικοινωνούν, να διαλέγονται με το ακροατήριο και να δίνουν επιστημονικά υπεύθυνες και εύστοχες απαντήσεις.

Α.Α.12 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Α. Καλαβρής, C.Richardson, Ε. Ανδρή, Μ. Τσολιά , Α. Τσίτσικα 

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστήμιου, 

Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

Εισαγωγή: Η σχολική άρνηση αναδεικνύεται ως κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας, προβληματίζοντας ειδικούς ψυχικής υγείας, γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Συνιστά σοβαρή απειλή για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και ακαδημαϊκή εξέλιξη των εφήβων και αυξάνει τον κίνδυνο σχολικής διαρροής, δηλαδή της οριστικής διακοπής της φοίτησης. Στη χώρα μας, ωστόσο, η καταγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών των εφήβων με σχολική άρνηση είναι περιορισμένη.

Μεθοδολογία: Έγινε αναδρομική καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων καθώς και των δεδομένων ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας που αντλήθηκαν βάσει της συνέντευξης HEΕADSSόλων των περιστατικών σχολικής άρνησης που προσήλθαν στη Μ.Ε.Υ., εκ των οποίων το 66.7% τη διετία 2015-2016.

Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν 69 περιστατικά Η μέση ηλικία των εφήβων που μελετήθηκαν ήταν 15.1 έτη (τ.α.= 1,8 εύρος: 11-18 έτη) και η πλειοψηφία αυτών ήταν αγόρια (60.9%). Ως προς το προφίλ των γονέων, 50.8% είχαν λάβει ανώτατη εκπαίδευση, 43.9% ήταν διαζευγμένοι ή σε διάσταση, ενώ στοιχεία ψυχοπαθολογίας εμφάνιζε το 36.2% αυτών. Τα κοιλιακά άλγη και οι σωματοποιήσεις αποτελούν τη συνηθέστερη συμπτωματολογία των εφήβων με σχολική άρνηση. Η ψυχιατρική νοσηρότητα περιελάμβανε κατά κύριο λόγο αγχώδεις (48.4%) και συναισθηματικές (19,4%) διαταραχές. 40.3% του δείγματος παρουσίαζε μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία και δυσορθογραφία) ενώ ανιχνεύονται 6 έφηβοι (8,7%) με ΔΕΠ-Υ. Το ποσοστό των εφήβων με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου ανήλθε σε 20.3%. Ιστορικό σχολικού εκφοβισμού διαπιστώθηκε συχνότερα στα κορίτσια, ενώ οι συμπεριφορές εξάρτησης από το Διαδίκτυο στα αγόρια.

Συμπεράσματα: Η σχολική άρνηση αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδυκνείουν την ανάγκη σχεδιασμού προοληπτικών παρεμβάσεων τόσο στο περιβάλλον του σχολείου όσο και σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, με έμφαση στην ενημέρωση και ενδυνάμωση των γονέων στη χώρα μας.


16-03-2017

Πρακτικά Αίθουσας 1
« ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω» ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες για την ψυχική υγεία των παιδιών προσφύγων. Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε Η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων – Επιτυχημένα παραδείγματα Διατροφή στα ελληνικά camps και προτάσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικά εργαλεία δεξιοτήτων ζωής ENABLE & YOUTH POWER «YOUTH POWER» : πρόγραμμα πρόληψης των Συμπεριφορών Υψηλού Κινδύνου για μαθητές του Δημοτικού Εφηβική Γυναικολογία: Παθήσεις Μαστού στην Εφηβική Ηλικία Εφηβική Γυναικολογία: Επιλογές Αντισύλληψης Δερματοπάθειες της εφηβικής ηλικίας - Ψυχοδερματολογία ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Ο Έφηβος με Χρόνιο Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ΕΦΗΒΟΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!) – A never Before Moment to ACT NOW TRANSITION SERVICES Η επίδραση του Στρες στον Αναπτυσσόμενο Εγκέφαλο: Πλαστικότητα-Επιγένεση και Χρόνια Ψυχική και Σωματική Παθολογία Update Telemedicine, Tele-Behavioral Pediatrics - Τηλεϊατρική και εφαρμογές στην Εφηβική Ιατρική ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ Β Εμβολιασμός έναντι του HPV: νέες προκλήσεις Πως να ενισχύσετε την ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού σας «Ζήστο» στο Facebook: Μια σελίδα από μαθητές για τους φίλους τους … Εφαρμογή του προγράμματος Αγωγής Υγείας με την μέθοδο: «Εκπαίδευση από Συνομηλίκους» σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου «Δράσεις Enable-ΕνΔυναμώνω»
Πρακτικά Αίθουσας 2
Δημιουργώντας Υπηρεσίες Υγείας “φιλικές” για τους Εφήβους – youth friendly Τμήμα Μετάβασης – Transition Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.1 - Ε.Α.5) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.6 - Ε.Α.10) Workshop 1 - Υπέρταση στα Παιδιά και στους Εφήβους: Διάγνωση, Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.11 - Ε.Α.15) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.16 - Ε.Α.18) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (1/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (2/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (3/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (4/4) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.1 - A.A.5) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.6 - A.A.6.Β) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.19 - Ε.Α.24) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.25 - Ε.Α.32) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.7 - A.A.12) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.33 - Ε.Α.39)